DARMOWA DOSTAWA DO DOMU OD 399 PLN /// ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE PRZY UL. GRAŻYNY 9 W WARSZAWIE

1. URODZINY MUMA CONCEPT - KONKURS

18.jpg

Zgodnie z obietnicą i na prośbę naszych Klientów KONKURS z okazji 1. Urodzin Muma Concept! 

HAPPY BDAY TO US! To właśnie dzisiaj obchodzimy nasze 1. urodziny. A jak świętować to przez cały weekend, albo i dłużej (!) zwłaszcza, kiedy urodziny przypadają w piątek.

Zatem przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. #KONKURS w którym rozdajemy:

 • 1 x Rowerek retro belgijskiej marki Foxrider (w dowolnym, dostępnym kolorze)
 • 1 x Profesjonalną sesję zdjęciową noworodkową lub rodzinną u @fotografie_eweliny (na terenie Warszawy)


Zasady konkursu są proste:

1. Upewnij się, że obserwujesz nasz profil @muma_concept i profil @fotografie_eweliny.

2. W komentarzu pod postem konkursowym wskaż trzy osoby z którymi w tym roku chciałbyś spędzić swoje urodziny i uzasadnij swój wybór - UWAGA nawet te wirtualne i najbardziej szalone znajomości też się liczą! 

3. Zostaw ❤️(serce) pod postem konkursowym i udostępnij go w swojej relacji na Instagramie oznaczając @muma_concept.

✔️Nagrodzimy 5 z Was, którzy udzielą najciekawszych i najbardziej zaskakujących odpowiedzi

✔️Ilość komentarzy nieograniczona

✔️Konkurs trwa od 02.04.2021 godz. 10:00, do 07.04.2021 do godz. 23:59, a zwycięzców ogłosimy do 09.04.2021.

WAŻNE: wyniki zostaną ogłoszone na naszym profilu w relacji oraz w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie, prosimy o nie klikanie w inne podejrzane linki.

WAŻNE2: Pamiętajcie, ze musicie posiadać profil publiczny (nie prywatny) do czasu ogłoszenia wyników.

Powodzenia!


Szczegółowy regulamin konkursu dostępny poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „1.URODZINY MUMA CONCEPT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa na jakich odbywa się konkurs „1. URODZINY MUMA CONCEPT” (dalej: „Konkurs”) organizowanego na profilu społecznościowym Instagram.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Warsaw Dot Dominik Dziemian ul. Symfonii 3/8, 02-787 Warszawa, NIP: 844-204-76-69, (dalej: „Organizator”).

1.3. Konkurs realizowany jest na Instagramie Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/muma_concept/?hl=pl (zwanego dalej „Profil”).

1.4. Konkurs odbywa się w okresie od 02.04.2021r. godz.10:00 do dnia 07.04.2021 r. do godziny 23:59:00 włącznie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Fundatorem nagród jest Organizator.

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.7. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Regulamin, niniejszy regulamin,
 • Konkurs, konkurs opisany w niniejszym Regulaminie,
 • Uczestnik Konkursu, Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie,
 • Użytkownik, osoba posiadająca konto w serwisie Instagram i korzystająca z Profilu (oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.).

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, posiadający miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie, wykonując zadanie konkursowe (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

 • są obraźliwe,
 • nawołują do agresji,
 • obrażają osoby trzecie,
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
 • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy,
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich,

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających,

• propagują nadmierne spożywanie alkoholu,
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,

 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik,

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej,

 • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi, których autorzy:

 1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram,
 3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
 4. naruszają regulamin serwisu Instagram.

2.8. Organizator uprawniony jest do publikacji treści zwycięskich odpowiedzi na swoich serwisach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie następujących czynności:

 • Polubienie (za pomocą symbolu serca) oraz udostępnienie w swojej relacji na Instagramie (wraz z oznaczeniem Organizatora @muma_concept) posta konkursowego @muma_concept opublikowanego w dniu 02.04.2020 na Profilu Organizatora,
 • W komentarzu pod postem konkursowym Organizatora należy wskazać trzy osoby dostępne na Instagramie z którymi w tym roku chciałbyś / chciałabyś spędzić swoje urodziny i uzasadnić swój wybór (ilość komentarzy nieograniczona), 
 • Zaobserwować profil Organizatora @muma_concept oraz profil @fotografie_eweliny.

IV. NAGRODY

4.1. W Konkursie do wygrania jest 5 nagród (dalej: „Nagrody”):

 • Rowerek retro belgijskiej marki Foxrider o wartości 625 zł brutto (kolor do wyboru przez Zwycięzcę)
 • Voucher na profesjonalną sesję zdjęciową noworodkową lub rodzinną na terenie Warszawy (pakiet 15 zdjęć) realizowana u @fotografie_eweliny o wartości 700 zł brutto. Ważność vouchera: 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
 • 3 x vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania na www.mumaconcept.pl o wartości 100 zł brutto / każdy. Ważność vouchera: do 31.12.2021r.

4.2 Fundatorem nagród jest Organizator.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

4.1. Kryterium wyłonienia 5 Zwycięzców jest nadesłanie najciekawszych i najbardziej zaskakujących Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

4.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora.

4.3. Nagrody w Konkursie określona w pkt. 3.2. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie komentarza pod postem konkursowym oraz w relacji (stories) Profilu @muma_concept do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

5.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w wiadomości prywatnej na Instagramie. Następnie zobowiązani są przesłać następujące dane w celu otrzymania nagrody: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mailowy oraz nr telefonu komórkowego. Informacje te należy przesłać w terminie do 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

5.3. Nagroda zostanie dostarczona pod wskazany w punkcie 5.2 adres zamieszkania w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.

5.4. W przypadku nieodebrania nagrody lub podania błędnych danych Organizator podejmie 1 ponowną próbę dostarczenia nagrody.

5.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE


6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną.

6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: kontakt@mumaconcept.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs 1. urodziny Muma Concept”.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.5. Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator.

7.2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe są zbierane zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych (1997 r.).

7.3. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana, co jest równoznaczne z niespełnieniem warunków uczestnictwa w Konkursie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mumaconcept.pl zakładka BLOG.

8.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl